some3_text Kontakt
some3_text

Pozwolenie na broń sportową

    Szanowni Państwo w związku z licznymi pytaniami na temat możliwości uzyskania pozwolenia na broń sportową chcielibyśmy przedstawić kilka kluczowych dla tej sprawy faktów.

Co to jest broń sportowa?

Zgodnie z zapisami z obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji:

    Bronią palną do celów sportowych może być broń:
a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
c) gładkolufowa,
d) przystosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego)

UWAGA - nie wymaga się pozwolenia na posiadanie broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni;


Zgodnie z cytowaną już ustawą:

    Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.


W przypadku broni sportowej, te ważne przyczyny to:

1. udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim (klub strzelecki),
2. posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b (tzw. patent strzelecki),
3. posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego

    Jak mogłaby wyglądać przykładowa procedura ubiegania się o pozwolenie na broń sportową przez osobę rozpoczynająca przygodę ze strzelectwem:

Krok 1 - przynależność do stowarzyszenia

    Osoba, która chce uzyskać pozwolenie na bron sportową musi należeć do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim. Biorąc pod uwagę fakt, że osoba ta w przyszłości będzie chciała uzyskać licencję zawodnika, stowarzyszenie powinno być członkiem właściwego polskiego związku sportowego. Nasz Klub należy do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i spełnia to wymaganie.

Krok 2 - patent strzelecki

    Po minimum trzymiesięcznym okresie przynależności do klubu strzeleckiego będącego członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz po uczestnictwie w kursie przygotowawczym, członek klubu może przystąpić do egzaminu na patent strzelecki. Regulamin dotyczący przyznawania patentu strzeleckiego oraz zakres kursu przygotowawczego znajdują się w sekcji PRZEPISY.

    Zgodnie z Ustawą o Broni i Amunicji koszt egzaminu na patent strzelecki wynosi 400zł.

    Nasz Klub minimum raz do roku organizuje egzamin na patent strzelecki, ale nasi członkowie mogą przystąpić do tegoż egzaminu w dowolnym innym miejscu, w którym Polski Związek Strzelectwa Sportowego przeprowadza egzamin.

    Osoba, która chce wziąć udział w egzaminie na patent strzelecki, zgodnie z regulaminem musi uzyskać ze swojego macierzystego klubu potwierdzenie uczestnictwa w kursie przygotowawczym. Nasz Klub organizuje takie kursy przygotowawcze minimum raz do roku. Koszt kursu: 200zł.

Krok 3 - licencja zawodnika

    Osoba, która zdała egzamin na patent strzelecki może wystąpić do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego o przyznanie licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym.

    Wraz ze złożeniem wniosku do PZSS o wydanie licencji, należy dokonać wpłaty na konto PZSS w wysokości 50zł.

Krok 4 - wniosek o wydanie pozwolenia na zakup i posiadanie broni sportowej

    Osoba, która należy do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim, posiada patent strzelecki oraz licencję zawodnika, może złozyć w Wydziale Postępowań Administracyjnych, właściwej ze względu na adres zamieszkania, Komendy Wojewódzkiej Policji, wniosek o wydanie pozwolenia na zakup i posiadanie broni sportowej.
    Wniosek powinien zawierać uzasadnienie dla oczekiwanej przez wnioskodawcę liczy sztuk broni.

    UWAGA - do wniosku muszą być dołączone wyniki badań lekarskich i psychologicznych przeprowadzonych przez lekarzy/psychologów uprawnionych do tego typu badań. Listę uprawnionych lekarzy/psychologów można znaleźć na stronach webowych poszczególnych komend wojewódzkich Policji.

    Łączny koszt badań to wydatek rzedu od 400 do 500 zł.

    Do wniosku należy załączyć także dowód wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 242zł.

    Jezeli Państwa uzasadnienie okaże się przekonywujące dla Wydziału Postępowań Administracyjnych, otrzymacie Państwo pozwolenie na zakup i posiadanie broni sportowej. Zwykle procedura rozpatrywania wniosku przez Policję i wydanie decyzji zajmuje około 2 miesięcy.


    Powyższy opis procedury nie zawiera wszystkich szczegółów. Osoby zainteresowane pozwoleniem na broń sportową lub kolejcjonerską zapraszamy do kontaktu z naszym Klubem.

(C) KS "GROT" LOK Płock